ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

เอกสารประกอบการอบรม / สัมมนา / เอกสารแนบ

ดูทั้งหมด...

วีดีโอส่งเสริมการเกษตร

ดูทั้งหมด...

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ภาคเหนือ

รายงาน ลิ้นจี่ / ลำไย

ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2565
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2564
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2563
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2562
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2561

การปลูกดอกมากาเร็ตและพีค็อก

คลังความรู้ส่งเสริมการเกษตร

ดูทั้งหมด...

ลักษณะทางพฤษศาสตร์     มากาเร็ต มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Argyranthemum frutescens (Chrysanthemum fructescens) และมีชื่อสามัญหลายชื่อ ได้แก่ Marguerite, Marguerite Daisy, Michaelmas Daisy, Boston Daisy, Paris Daisy, Cobbity Daisy และ D...

แผนปฏิบัติราชการ

แผนรายเดือน

ทุนศึกษาต่อ

ดูงาน / อบรม / วิจัย

ข่าวประกาศ

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง / ข่าวรับสมัครงาน / อื่นๆ

ดูทั้งหมด...

 • ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 10 เมษายน 2567

 • ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

 • การจัดจ้างพนักงานราชการ ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

  • ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เรียกถึงลำดับที่ 13
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เรียกถึงลำดับที่ 1
   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร เรียกถึงลำดับที่ 2
   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร เรียกถึงลำดับที่ 1
   ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล เรียกถึงลำดับที่ 1
   ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เรียกถึงลำดับที่ 1
   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เรียกถึงลำดับที่ 1
   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เรียกถึงลำดับที่ 25 (หมดบัญชี)
 • ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

 • ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566