ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

เอกสารประกอบการอบรม / สัมมนา / เอกสารแนบ

ดูทั้งหมด...

วีดีโอส่งเสริมการเกษตร

ดูทั้งหมด...

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ภาคเหนือ

รายงาน ลิ้นจี่ / ลำไย

ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2565
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2564
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2563
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2562
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2561

การปลูกดอกมากาเร็ตและพีค็อก

คลังความรู้ส่งเสริมการเกษตร

ดูทั้งหมด...

ลักษณะทางพฤษศาสตร์     มากาเร็ต มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Argyranthemum frutescens (Chrysanthemum fructescens) และมีชื่อสามัญหลายชื่อ ได้แก่ Marguerite, Marguerite Daisy, Michaelmas Daisy, Boston Daisy, Paris Daisy, Cobbity Daisy และ D...

แผนปฏิบัติราชการ

แผนรายเดือน

ทุนศึกษาต่อ

ดูงาน / อบรม / วิจัย

หนังสือเวียน

แจ้งเวียนหน่วยงาน / ประกาศ

ดูทั้งหมด...