ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

เอกสารประกอบการอบรม / สัมมนา

ดูทั้งหมด...

วีดีโอส่งเสริมการเกษตร

ดูทั้งหมด...

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ภาคเหนือ

รายงาน ลิ้นจี่ / ลำไย

ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2563
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2562
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2561
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2560
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2559
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2558

คลังความรู้ส่งเสริมการเกษตร

การปลูกดอกมากาเร็ตและพีค็อก

ดูทั้งหมด...

ลักษณะทางพฤษศาสตร์     มากาเร็ต มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Argyranthemum frutescens (Chrysanthemum fructescens) และมีชื่อสามัญหลายชื่อ ได้แก่ Marguerite, Marguerite Daisy, Michaelmas Daisy, Boston Daisy, Paris Daisy, Cobbity Daisy และ D

ทุนศึกษาต่อ

ดูงาน / อบรม / วิจัย

  • ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563

  • การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

  • กรมประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

หนังสือเวียน

แจ้งเวียนหน่วยงาน / ประกาศ

ดูทั้งหมด...