ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

เอกสารประกอบการอบรม / สัมมนา

ดูทั้งหมด...

วีดีโอส่งเสริมการเกษตร

ดูทั้งหมด...

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ภาคเหนือ

รายงาน ลิ้นจี่ / ลำไย

ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2563
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2562
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2561
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2560
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2559
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2558

คลังความรู้ส่งเสริมการเกษตร

การปลูกดอกมากาเร็ตและพีค็อก

ดูทั้งหมด...

ลักษณะทางพฤษศาสตร์     มากาเร็ต มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Argyranthemum frutescens (Chrysanthemum fructescens) และมีชื่อสามัญหลายชื่อ ได้แก่ Marguerite, Marguerite Daisy, Michaelmas Daisy, Boston Daisy, Paris Daisy, Cobbity Daisy และ D

ทุนศึกษาต่อ

ดูงาน / อบรม / วิจัย

หนังสือเวียน

แจ้งเวียนหน่วยงาน / ประกาศ

ดูทั้งหมด...

  • ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ภาคเหนือตอนบน) ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ภาคเหนือตอนล่าง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ภาคเหนือตอนบน) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ภาคเหนือตอนล่าง) ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่6 จังหวัดเชียงใหม่

  • การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

  • การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติ

  • การขอรับรอง GAP