สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
Office of Agricultural Extension and Development Region 6, Chiang Mai

คลังความรู้

รายการ

    Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Expression #3 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'ndoae.files.path' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /var/www/zone/ndoae/ks-lists.php:28 Stack trace: #0 /var/www/zone/ndoae/ks-lists.php(28): mysqli->query() #1 {main} thrown in /var/www/zone/ndoae/ks-lists.php on line 28