สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
Office of Agricultural Extension and Development Region 6, Chiang Mai

บุคลากร

นายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวศิริลักษณ์ กมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายเสน่ห์ แสงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นายพงศ์ชัย ไชยพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร
นายพัชญ์ธน วิกัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางสาวพนิดา ศรีพรม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป