สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
Office of Agricultural Extension and Development Region 6, Chiang Mai

วิสัยทัศน์

     ระบบส่งเสริม T&V นำเกษตรกรสู่ความมั่งคั่ง ด้วยนวัตกรรมไทย 4.0

พันธกิจ

 • ศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ และนวัตกรรมที่ก้าวหน้า
 • บริการข้อมูล ความรู้วิชาการ เทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร
 • เสริมสร้างทักษะและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 • สนับสนุนและบูรณาการ การทำงานระหว่างศูนย์ปฏิบัติการและสำนักงานเกษตรจังหวัด

ค่านิยม

     วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม

คำขวัญ

     มุ่งมั่นพัฒนา นำพาเกษตรกร สู่เกษตรที่ยั่งยืน

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาหน่วยงาน

     หน่วยงานนี้ ก่อตั้งขึ้นสมัยหลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์) เป็นอธิบดีกรมกสิกรรม เริ่มแรกของการก่อตั้งได้อาศัยบ้านของคุณลัดดา พันธาพา (เจ้าของลัดดาแลนด์) อยู่หน้าวัดข่วงสิงห์ โดยมีนายจำรูญ วิมลนิตย์ เป็นหัวหน้าหน่วยและมี นาย พี.ดี.เจ.โซโลมอน ชาวอเมริกัน เป็นที่ปรึกษา และมาศึกษาข้อมูลเพื่อทำปริญญาเอกสาขาการเกษตร ต่อมานาย พี.ดี.เจ.โซโลมอน ติดต่อขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การ ไอ ซี เอ เป็นเงิน 93,000 บาท มาสร้างอาคารสำนักงานถาวร ที่ธรณีสงฆ์(หลังวัดพระสิงห์) เดิมเป็นวัดร้าง 2 วัดคือวัดพระครูและวัดต้นยาง อยู่ติดกับวัดปราสาท มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,382 ตารางวา โดยเช่าจากสำนักพระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่ (สังกัดสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) กรมการศาสนาและได้เปิดอาคาร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2497 โดยมี ฯพณฯพลตรีละม้าย อุทยานนท์ รมช.กระทรวงเกษตร มาเป็นประธานเปิดและให้ชื่อหน่วยงานนี้ว่า หน่วนส่งเสริมกสิกรรมภาค 5 ซึ่งต่อมาหน่วนงานแห่งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหลายครั้ง ดังนี้
 • หน่วยส่งเสริมกสิกรรมภาค 5 (พ.ศ.2497 - 2498)
 • หน่วยส่งเสริมกสิกรรมเขต 8 (พ.ศ.2498 - 2512)
 • สำนักงานส่งเสริมการเกษตรเขต 9 (พ.ศ.2512 - 2515)
 • ศูนย์ฝึกและนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ (พ.ศ.2515 - 2518)
 • สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2518 - 2546)
 • สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2546 - 2558)
 • สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน)
     ปี พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติให้สร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ย้ายจากที่ทำการเดิมมาตั้ง ณ ที่แห่งใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานในปัจจุบัน

ความเป็นมาอาคารสำนักงาน

     สืบเนื่องมาจาก กรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณาให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ย้ายที่ทำการเนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ อยู่ใจกลางเมือง ไม่สามารถปลูกสร้างหรือพัฒนาโครงสร้างด้วยงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ คณะผู้บริหารในแต่ลยุคสมัยจึงได้ดำเนินการตามลำดับดังนี้
     ปี พ.ศ.2553 สมัยนางยลวิไล ประสมสุข ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแบบแปลนอาคารสำนักฯ ขอสนับสนุนงบประมาณการลงทุนในการก่อสร้างจากกรมส่งเสริมการเกษตร แต่ไม่ได้รับการจัดสรร
     ปี พ.ศ.2557 สมัยนายชาตรี บุญนาค ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปรับปรุงและจัดทำแบบแปลนอาคารเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรอีกครั้งและนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติงบประมาณการก่อสร้างอาคารสำนักษฯแห่งใหม่ จำนวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในพื้นที่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เนื้อที่ 79 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง)
     ปี พ.ศ.2559 สมัยว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ควบคุมการก่อสร้างต่อและอาคารแห่งนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการ วันที่ 9 มกราคม 2559 โดยนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร
เรียบเรียงโดย นายกุณฑล เทพจิตรา วันที่ 19 มกราคม 2559

ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล ปี ตำแหน่ง
24. นายเรืองพจน์ ธารานาถ 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
23. นายนาวิน อินทจักร 2564 - 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
22. นายนวนิตย์ พลเคน 2562 - 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
21. นายนเรศ ฝีปากเพราะ 2560 - 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
20. ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธ์ 2558 - 2560 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6
19. นายชาตรี บุญนาค 2556 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6
18. นายสุภัทร สุปรียธิติกุล 2554 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6
17. นางยลวิไล ประสมสุข 2549 - 2554 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6
16. นายอนันต์ ศรีพันธุ์ 2549 - 2549 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6
15. นายวิทยา ฉายสุวรรณ 2548 - 2549 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6
14. นายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ 2546 - 2548 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6
13. นายอภิชาติ อติเวทิน 2540 - 2546 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ
12. นายสุพร การุณพักตร์ 2534 - 2540 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ
11. นายธรรมนูญ สุดสวัสดิ์ 2523 - 2534 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ
10. นายสุนทร สีหะเนิน 2520 - 2523 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ
9. นายจำรูญ วิมลนิตย์ 2518 - 2520 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ
8. นายวรศักดิ์ ภักดี 2515 - 2518 หัวหน้าศูนย์ฝึกและนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ
7. นายสุพร การุณพักตร์ 2512 - 2515 หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการเกษตรเขต 8
6. นายยุทธ กำแหงสงคราม 2511 - 2512 หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการเกษตรเขต 8
5. นายสุพร การุณพักตร์ 2508 - 2511 หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการเกษตรเขต 8
4. นายมานพ สีวิลัย 2506 - 2508 หัวหน้าหน่วยส่งเสริมกสิกรรมเขต 8
3. นายสมบัติ วงศ์พรหมเมฆ 2498 - 2506 หัวหน้าหน่วยส่งเสริมกสิกรรมเขต 8
2. นายถมยา บุญยเกตุ 2498 - 2498 หัวหน้าหน่วยส่งเสริมกสิกรรมภาค 5
1. นายจำรูญ วิมลนิตย์ 2497 - 2498 หัวหน้าหน่วยส่งเสริมกสิกรรมภาค 5