วีดีโอส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่

สสก ๖

เป็นแหล่งพัฒนาความรู้และบริการแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อสามารถบริการแก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ