ข้อมูลพื้นที่การเกษตร

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่

Planting_cassava_chiangmai.jpg
Planting_cassava_chiangrai.jpg
Planting_cassava_lampang.jpg
Planting_cassava_lamphun.jpg
Planting_cassava_maehongson.jpg
Planting_cassava_nan.jpg
Planting_cassava_payao.jpg
Planting_cassava_phrae.jpg
Planting_longan_chiangmai.jpg
Planting_longan_chiangrai.jpg
Planting_longan_lampang.jpg
Planting_longan_lamphun.jpg
Planting_longan_nan.jpg
Planting_longan_payao.jpg
Planting_longan_phrae.jpg
Planting_longan_tak.jpg
Planting_maize_chiangmai.jpg
Planting_maize_chiangrai.jpg
Planting_maize_lampang.jpg
Planting_maize_lamphun.jpg
Planting_maize_maehongson.jpg
Planting_maize_nan.jpg
Planting_maize_payao.jpg
Planting_maize_phrae.jpg
Planting_on_zoning_cassava_chiangmai.jpg
Planting_on_zoning_cassava_chiangrai.jpg
Planting_on_zoning_cassava_lampang.jpg
Planting_on_zoning_cassava_lamphun.jpg
Planting_on_zoning_cassava_maehongson.jpg
Planting_on_zoning_cassava_nan.jpg
Planting_on_zoning_cassava_payao.jpg
Planting_on_zoning_cassava_phrae.jpg
Planting_on_zoning_longan_chiangmai.jpg
Planting_on_zoning_longan_chiangrai.jpg
Planting_on_zoning_longan_lampang.jpg
Planting_on_zoning_longan_lamphun.jpg
Planting_on_zoning_longan_nan.jpg
Planting_on_zoning_longan_payao.jpg
Planting_on_zoning_longan_phrae.jpg
Planting_on_zoning_longan_tak.jpg
Planting_on_zoning_maize_chiangmai.jpg
Planting_on_zoning_maize_chiangrai.jpg
Planting_on_zoning_maize_lampang.jpg
Planting_on_zoning_maize_lamphun.jpg
Planting_on_zoning_maize_maehongson.jpg
Planting_on_zoning_maize_nan.jpg
Planting_on_zoning_maize_payao.jpg
Planting_on_zoning_maize_phrae.jpg
Planting_on_zoning_rice_chiangmai.jpg
Planting_on_zoning_rice_chiangrai.jpg
Planting_on_zoning_rice_lampang.jpg
Planting_on_zoning_rice_lamphun.jpg
Planting_on_zoning_rice_maehongson.jpg
Planting_on_zoning_rice_nan.jpg
Planting_on_zoning_rice_payao.jpg
Planting_on_zoning_rice_phare.jpg
Planting_rice_chiangmai.jpg
Planting_rice_chiangrai.jpg
Planting_rice_lampang.jpg
Planting_rice_lamphun.jpg
Planting_rice_maehongson.jpg
Planting_rice_nan.jpg
Planting_rice_payao.jpg
Planting_rice_phrae.jpg
Zoning_cassava.jpg
Zoning_cassava_chiangmai.jpg
Zoning_cassava_chiangrai.jpg
Zoning_cassava_lampang.jpg
Zoning_cassava_lamphun.jpg
Zoning_cassava_maehongson.jpg
Zoning_cassava_nan.jpg
Zoning_cassava_phayao.jpg
Zoning_cassava_phrae.jpg
Zoning_longan.jpg
Zoning_longan_chiangmai.jpg
Zoning_longan_chiangrai.jpg
Zoning_longan_lampang.jpg
Zoning_longan_lamphun.jpg
Zoning_longan_nan.jpg
Zoning_longan_phayao.jpg
Zoning_longan_phrae.jpg
Zoning_longan_tak.jpg
Zoning_maize.jpg
Zoning_maize_chiangmai.jpg
Zoning_maize_chiangrai.jpg
Zoning_maize_lampang.jpg
Zoning_maize_lamphun.jpg
Zoning_maize_maehongson.jpg
Zoning_maize_nan.jpg
Zoning_maize_phayao.jpg
Zoning_maize_phrae.jpg
Zoning_rice.jpg
Zoning_rice_chiangmai.jpg
Zoning_rice_chiangrai.jpg
Zoning_rice_lampang.jpg
Zoning_rice_lamphun.jpg
Zoning_rice_maehongson.jpg
Zoning_rice_nan.jpg
Zoning_rice_phayao.jpg
Zoning_rice_phrae.jpg

สสก ๖

เป็นแหล่งพัฒนาความรู้และบริการแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อสามารถบริการแก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ